Algemene voorwaarden TaalVermogen

Artikel 1: Kwaliteit

1. TaalVermogen verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdrachtomschrijving in de offerte. Als het werk uit een Nederlandse tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling zijn geschreven. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit redelijkerwijs zou eisen, heeft TaalVermogen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 2: Geheimhouding

I. TaalVermogen verplicht zich vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever geheim te houden, ook na afronding van de opdracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 3: Eenmaal herziening

I. De opdrachtgever kan een tekst hoogstens één keer laten corrigeren of veranderen zonder extra kosten. Meer aanpassingen zijn niet in de offerte inbegrepen en worden in rekening gebracht tegen de in de offerte afgesproken uurprijs. 

Artikel 4: Tussentijdse wijziging van de opdracht

1. Wanneer een opdracht na de opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze kan TaalVermogen op verzoek apart offreren.

2. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is TaalVermogen niet verplicht de teksten die nog niet af zijn te leveren. TaalVermogen heeft wel recht op betaling voor het werk dat al is gedaan en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 5: Offertes en offertekosten

1. Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer we in een oriënterend gesprek al ingaan op mogelijke oplossingen, gaat het over in een werkbespreking. Hiervoor kunnen wel kosten in rekening worden gebracht. Voor een verslag van het gesprek geldt het gebruikelijke uurtarief.

2. Offertes zijn altijd vrijblijvend en geldig voor een termijn van dertig dagen. TaalVermogen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per e-mail wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Tot het moment van aanvaarding van de offerte kan TaalVermogen nimmer worden gehouden om diensten te verlenen.

Bij zeer uitgebreide offertes kunnen kosten in rekening worden gebracht. In dat geval mag de opdrachtgever de daarin vervatte voorstellen gebruiken, ook om ze door een ander te laten uitvoeren.

In alle andere gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van TaalVermogen en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

3. TaalVermogen en de opdrachtgever kunnen in de offerte een vast honorarium overeenkomen. In alle andere gevallen berekent TaalVermogen het honorarium op grond van werkelijk bestede uren volgens de afgesproken uurtarieven. 

4. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele kosten. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. 

5. TaalVermogen kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6: Opdracht en opdrachtbevestiging

1. In de offerte of opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven: het doel van de opdracht, doelgroep en gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk; de inbreng van de opdrachtgever, welke materialen of gegevens hij levert en wanneer, wie de tekst goedkeurt, en binnen welke termijn; in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is; eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals onderzoek, eindredactie of verzorging van illustraties en/of fotografie; de manier waarop TaalVermogen de tekst of dienst aanlevert (medium en bestandsformaat), de uiterste aanlevertermijnen en de tijd voor correctie van de definitieve tekst of dienst. 

Artikel 7: Levering en eerste gebruiksrecht

1. De levertijd is afhankelijk van het op tijd aanleveren van input en het tijdig doorgeven van correcties en veranderingen na de oplevering van de concepttekst. Als de opdrachtgever het werk door nalatigheid of overmacht vertraagt, kan TaalVermogen de afgesproken leverdatum niet meer garanderen. 

2. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij TaalVermogen.

Artikel 8: Overmacht

1. TaalVermogen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TaalVermogen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In ieder geval wordt als overmacht aangemerkt een tijdelijke of blijvende uitval van een door TaalVermogen aangewezen persoon die belast is met de uitvoering van de overeenkomst. 

TaalVermogen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

3. TaalVermogen zal de opdrachtgever direct informeren wanneer de opdracht door overmacht niet kan worden uitgevoerd. De opdrachtgever mag de opdracht dan binnen acht dagen schriftelijk annuleren. Hij moet wel het eventueel uitgevoerde gedeelte van de opdracht afnemen en betalen. 

4. TaalVermogen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht zelf de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid hiervoor. Hij vrijwaart TaalVermogen van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

2. De aansprakelijkheid van TaalVermogen voor het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen uit enige overeenkomst, blijft altijd per overeenkomst beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief btw en voorschotten met een maximum van € 1.000 (duizend euro). 

3. TaalVermogen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 10: Auteursrechten

1. TaalVermogen houdt het auteursrecht van geleverde teksten zolang de opdracht nog niet is afgerond, en/of tot de opdrachtgever de factuur volledig heeft betaald. TaalVermogen draagt de publicatierechten op het afgeleverde product dan over aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. 

2. TaalVermogen verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten. Dit geldt ook voor plaatsing van een tekst in enig ander medium dan waarvoor deze volgens de opdracht werd geschreven. 

3. TaalVermogen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Betaling

1. TaalVermogen brengt gewoonlijk haar werkzaamheden binnen twee weken na voltooiing van de opdracht in rekening, ongeacht het eventuele moment van publicatie door de opdrachtgever. De door TaalVermogen gehanteerde tarieven en/of honoraria zijn exclusief btw en eventuele kosten.

2. Tenzij anders is aangegeven, dient betaling uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden op de op de factuur aangegeven bankrekening, zonder enig recht op korting en/of verrekening. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan TaalVermogen betaling in termijnen verlangen. 

3. Indien de vervaldatum van de factuur is verstreken, is de opdrachtgever in verzuim en vanaf dat moment is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met de te late betalingen, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. TaalVermogen is gerechtigd de hoogte van deze kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 200 euro. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

4. TaalVermogen is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever na het verstrijken van een betalingstermijn facturen onbetaald laat en alsdan alle werkzaamheden die zijn verricht en waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken direct in rekening te brengen en een betalingstermijn van één dag te hanteren. TaalVermogen is te allen tijde gerechtigd (aanvullende) zekerheid of voorschotbetalingen voor haar werkzaamheden te vragen.

5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het aan TaalVermogen verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TaalVermogen op deze opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TaalVermogen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van TaalVermogen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TaalVermogen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Over deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn altijd kosteloos opvraagbaar bij TaalVermogen. 

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

© TaalVermogen